40

Pa Mor Gyfoethog Ydw i?

Pa Mor Gyfoethog Ydw I?

 

Bydd y wybodaeth hon yn helpu dangos i chi sut mae Cymru yn cymharu â gweddill y DU yn nhermau cyfoeth a’i wrthwyneb, tlodi.

 

% o bob unigolyn sy’n byw mewn tlodi

Y DU

21

Cymru

23

Yr Alban

19

Gogledd Iwerddon

20

Lloegr

22

De-ddwyrain Lloegr

18

 

% o blant sy’n byw mewn tlodi

Y DU

29

Cymru

30

Yr Alban

23

Gogledd Iwerddon

26

Lloegr

29

De-ddwyrain Lloegr

26

 

Enillion (2016)

Wythnosol

Blynyddol

Y DU

£644

£33,488

Cymru

£566

£29,432

Yr Alban

£623

£32,396

Gogledd Iwerddon

£578

£30,056

Lloegr

£652

£33,904

Lloegr (Llundain)

£832

£43,264

De-ddwyrain Lloegr

£669

£34,788

 

 

Mae’r tabl uchod ar gyfer enillion – mae pobl yn ennill arian wrth iddyn nhw weithio.

Byddai incwm ar gyfartaledd yn is oherwydd mae’n cynnwys y rheini nad yw’n gweithio, gan gynnwys pobl sy’n derbyn pensiwn, myfyrwyr neu bobl nad yw’n gallu gweithio oherwydd eu bod nhw’n anabl, sâl, gofalu am blant, neu rhwng swyddi.

Beth mae pobl yn ennill?

Ffigurau Enillion Blynyddol SYG i’r DU (o 2015 oni bai y nodir)

 

Glanhawyr

£8,067

Harddwyr

£12,418

Prif Weinidog (y DU 2017)

£142,500

Heddlu

£39,346

Ffermwyr

£24,520

Prif Weinidog (Cymru 2017)

£140,000

Meddyg

£70,646

Athro

£32,547

Nyrs

£26,158

AC (Cymru 2017)

£65,334

AS (y DU 2017)

£74,962

Diffoddwyr Tân

£28,183

Ffermwyr

£24,520

Plymeriaid

£27,832

Adele

£27,540,000

One Direction

£59,330,000

Y Frenhines

£36,100,000

Michael Jackson (a fu farw)

£108,108,000

Prif Weinidog y DU

£142,500

Pennaeth y BBC

£450,000

Pennaeth Banc Siartredig

£8,986,000

Wayne Rooney

£15,600,000

Pennaeth Burberry

£16,900,000

Adele

£27,540,000

Y Frenhines

£36,100,000

One Direction

£59,330,000

Michael Jackson (a fu farw)

£108,108,000

Pennaeth EasyJet

£6,430,000

Penaethiaid FTSE 100, ar gyfartaledd

£4,300,000

Cyflog y DU ar gyfartaledd

£26,500

Merched lolipop

£3,187

Gweinyddion Parciau Thema

£6,011

Bargeidwaid

£7,317

Gweithwyr Chwarae

£7,400

Gweinyddion

£7,654

Glanhawyr

£8,067

Gwerthwyr Blodau

£8,960

Trinwyr Gwallt

£10,174

Hyfforddwyr Ffitrwydd

£10,378

Gweithwyr Siop

£11,174

Cogyddion

£11,346

Nyrsys Meithrin

£11,163

Harddwyr

£12,418

Glanhawyr Ffenestri

£12,561

Derbynyddion

£12,595

Cynorthwywyr Gofal

£12,804

Gwarchodwyr Plant

£12,949

Teleffonyddion

£14,032

Teilwriaid a Gwniadwragedd

£14,482

Gofalwyr

£16,114

Ysgrifenyddion

£16,384

Gyrwyr Tacsis

£16,416

Gwasanaethau Cwsmeriaid

£16,525

Trefnwyr Angladdau

£16,526

Pacwyr

£16,820

Telewerthu

£17,362

Pen-cogyddion

£17,391

Garddwyr

£17,595

Glanhawyr Strydoedd

£17,616

Cigyddion

£17,681

Porthor Ysbyty

£17,748

Gweithwyr Fferm

£17,925

Wardeiniaid Traffig

£18,065

Trefnwyr Teithiau

£18,344

Gyrwyr Faniau

£18,744

Gosodwyr Teiars a Phibellau Mwg

£18,888

Clerciaid Banc

£19,908

Gweithwyr Ieuenctid a Chymuned

£20,240

Gweision Sifil

£20,330

Gweinyddwyr Cyngor

£20,351

Ficeriaid

£20,568

Gwarchodwyr

£20,841

Plastrwyr

£21,155

Technegwyr Labordai

£21,168

Gyrwyr Wagen Fforch Godi

£21,444

Cerddorion

£21,492

Towyr

£21,921

Bricwyr

£22,476

Arlunwyr

£22,700

Swyddogion Tai

£23,001

Gyrwyr Bysiau a Choetsis

£23,095

Postmyn a Negesyddion

£23,178

Llyfrgellwyr

£23,940

Seiri

£24,029

Ffotograffwyr

£24,242

Ffermwyr

£24,520

Gwerthwyr Tai

£24,783

Tafarnwyr

£25,222

Mecanyddion

£25,238

Gyrwyr Lorïau

£25,602

Nyrsys

£26,158

Swyddogion Carchar

£26,616

Weldwyr

£26,735

Argraffwyr

£26,833

Therapyddion Lleferydd

£27,470

Plymeriaid  

£27,832

Gweithwyr Cymdeithasol

£28,182

Diffoddwyr Tân

£28,183

Rheolwyr Swyddfa

£28,790

Gweithwyr Adnoddau Dynol

£28,999

Adeiladwyr Ceir

£29,845

Dylunwyr Gwefannau

£29,870

Bydwragedd

£30,020

Sgaffaldwyr

£30,591

Clowyr

£30,688

Cysylltiadau Cyhoeddus

£31,818

Peirianwyr Telathrebu

£32,253

Milfeddygon

£32,374

Rheolwyr Gwestai

£32,470

Athrawon

£32,547

Newyddiadurwyr

£35,117

Adeiladwyr Trenau

£37,613

Peirianwyr Sifil

£38,236

Mesurwyr Meintiau

£38,855

Cwnstablaid

£39,346

Rheolwyr Adeiladu

£42,066

Penseiri

£44,024

Gweithwyr Ambiwlansiau

£22,854

Peirianwyr Trydanol

£44,430

Cyfreithwyr

£44,787

Gyrwyr Trenau

£45,489

Bargyfreithwyr a Barnwyr

£45,571

Rheolwyr Iechyd

£46,629

Cynghorwyr Cyllidol

£46,797

Deintyddion

£53,567

Uwch Heddlu

£58,727

AS

£74,000

Peilotiaid Awerynnau

£78,482

Prif Reolwyr

£117,700

Meddygon

£70,646

Dydy ffigurau ar gyfartaledd ddim yn adlewyrchu’r llun cyfan achos bydd ystod o’r isaf i’r uchaf.

Yng Nghymru, gallai Athro ennill rhwng £22,467 a £51,148.

Yng Nghymru, gallai Pennaeth ennill rhwng £44,102 a £108,283.

Yng Nghymru, gallai Nyrs i’r GIG ennill rhwng £15,516 a £99,437.

Yng Nghymru, gallai Meddyg Ysbyty i’r GIG ennill rhwng £23,091 a £108,810.

Yng Nghymru, gallai Meddyg Teulu ar gyflog ennill rhwng £55,965 ac £84,445.

Dyma obaith yr ydych yn sylweddoli bod gyrfaoedd ar sail addysg dda yn talu llawer yn fwy na’r rheini sydd â lefel is o lwyddiany yn yr ysgol ac addysg barhaus.

Ond ble fyddai hyn i gyd yn ein rhoi ar raddfa fyd-eang?

Edrychwch ar gyfrifianell Pa Mor Gyfoethog Ydw I? isod.

 

 

Incwm

Yn byw gyda ...

2il Incwm

Plant

Safle yn y byd

Athro ifanc yn dechrau ar ei gyrfa/ei yrfa.

£22,467

-

-

-

3.8% cyfoethocaf

Athro profiadol / Athrawes brofiadol sy'n rheoli’r adran Mathamateg yn eich ysgol.

£51,148

Gŵr

Heddlu (ar gyfartaledd)

£39,346

2

1.7% cyfoethocaf

Plymer sydd â chyflog ar gyfartaledd.

£27,832

Glanhawyr

(ar gyfartaledd)

£8,067

1

6.6% cyfoethocaf

Rhiant sengl (enillion ar gyfartaledd yng Nghymru)

£29,432

-

-

2

9.1% cyfoethocaf

*Sengl

Yn ddi-waith yng Nghymru

£9,764

-

-

-

12.8% cyfoethocaf

**Rhiant sengl yng Nghymru nad yw’n gallu gweithio.

£14,890

-

-

2

16.2% cyfoethocaf

 

Un peth sydd yn glir; wrth i ni gymharu ein hunain â phobl eraill yn y byd, hyd yn oed os taw ni sydd ar lefel isaf yn y DU, byddwn ni bron bob tro yn y 20% cyfoethocaf byd-eang.

Weithiau dydy rhifau ddim yn helpu i ni ddeall ystyr popeth felly yn yr erthygl atodedig, rydyn ni’n mynd i edrych ar declyn newydd o’r enw DOLLAR STREET.

Dollar Street CA2 - Cliciwch isod

 

Gweithgaredd

Cwblhewch y tabl i'r cartrefi hyn:

 

 

Incwm

Yn byw gyda

2il Incwm

Plant

Safle yn y byd

Plymer

(ar gyfartaledd)

 

A Nurse

(ar gyfartaledd)

 

3

 

Bydwraig

(ar gyfartaledd)

 

A Roofer

(ar gyfartaledd)

 

2

 

Paciwr

(ar gyfartaledd)

 

A Cleaner

(ar gyfartaledd)

 

1

 

Weldiwr

(ar gyfartaledd)

 

A Librarian

(ar gyfartaledd)

 

2

 

Top

Mwy o’r rhifyn yma...

Pa Mor Gyfoethog Ydyn Ni?

Pa Mor Gyfoethog Ydyn Ni?