10

Effaith Newid Economaidd

Ar yr 11eg o Fai agorodd ffatri tyrbinau gwynt werth £38 miliwn gan y Gweinidog ar gyfer Ynni a Newid Hinsawdd, Charles Hendry yng Nghas-gwent yn Ne Cymru. Crëwyd 280 o swyddi eisoes a phan fydd y ffatri cyrraedd anterth ei chynhyrchiant, bydd yn gallu cynhyrchu 300 twr tyrbin wynt y flwyddyn.

undefined

Ffermydd gwynt yng Nghymru

Mae cwmni rhyngwladol o Iwerddon yn gobeithio creu mwy na 1200 o swyddi yn sgil cynhyrchiant diweddaraf technoleg paneli solar yng Ngogledd Cymru.

undefined

Paneli Solar

Mae'r rhain i gyd yn enghreifftiau o swyddi'r dyfodol.

Mae rhai gwyddonwyr yn credu ei bod hi'n debygol iawn bod y swydd y byddwch chi'n ei wneud pan fyddwch chi'n 40 mlwydd oed heb ei chreu eto!

Beth mae'r holl newidiadau hyn yn ei olygu i chi a phobl eraill o amgylch y byd?

Wrth i wledydd eraill ddatblygu mi fyddan nhw'n dechrau gwneud y swyddi yr ydym ni'n eu gwneud yma, yn enwedig y rhai sy'n gofyn am lefel isel o sgiliau penodol a gwybodaeth arbenigol. Bydd y swyddi hyn yn cynnwys llawer o rai'r sector gynradd a sawl swydd gweithgynhyrchu yn y sector eilaidd. Bydd hyn yn cyfoethogi GLEDd. Mi fyddan nhw'n gwerthu neu'n allforio cynnyrch cynradd i weddill y byd a dechrau gwneud neu weithgynhyrchu cynnyrch eilaidd yn yr un modd ag y mae China'n ei wneud nawr. Mae'n debyg y byddwn ni'n prynu neu'n mewnforio'r cynnyrch yma gan y gwledydd hyn.

Pan fydd y gwledydd hyn yn gyfoethocach mi fyddan nhw'n gallu buddsoddi mewn ystod eang o wasanaethau iechyd ac o'r herwydd fyw bywydau gwell. Mae'n debyg y byddwn ni'n gweld eu bywydau'n ymestyn (Disgwyliad Oes) a hefyd weld cynnydd yn safon addysg - felly rhaid aros ar flaen y gad drwy weithio'n galed yn yr ysgol rhagof i ni gael ein goddiweddi a cholli allan yn y dyfodol.

Felly, beth fyddwn ni'n ei wneud yn y dyfodol?

Gobeithio y byddwn ni'n gallu cadw'n safle yn y byd yn enwedig o ran gwasanaethau gwerthfawr megis cyllid. Mae'n debyg y byddwn ni'n dod yn ganolfan arbenigol ar gyfer gweithgynhyrchu. Mae llywodraethau'r DU a Chymru yn ceisio gwneud hyn - dim ond y dechrau yw adeiladu tyrbinau gwynt a phaneli solar.

Hefyd, disgwyliwch lawer o swyddi newydd, hi-tec wrth i systemau cyfrifiadurol a chyfathrebu newydd gael eu dyfeisio. Meddyliwch yn ofalus am y swydd hoffech chi ei gwneud - a fydd hi mewn bodolaeth mewn deng mlynedd neu a fydd angen sgiliau gwahanol iawn arnoch i'w gwneud hi?

Flash Player Required

Get Adobe Flash player

Tasg Bosibl

Gwnewch waith ymchwil daearyddol er mwyn cysylltu lefelau datblygiad economaidd gwahanol wledydd gyda'u diwydiannau. Meddyliwch am sut y bydd hyn yn dylanwadu ar y mathau o swyddi y byddwch chi'n eu gwneud yn y dyfodol.

Top

Mwy o’r rhifyn yma...

Pwer economaidd : newid

Pwer economaidd : newid